دریافت آنالیز | سولفات آمونیوم گرانوله سولفامون
دریافت آنالیز
دانلود آنالیز سولفات آمونیوم گرانوله

ترکیبات سولفامون

مشخصات آنالیز
N %20.5 ± %0.5
S %23.5 ± %0.5
pH(0.1mol) 4-6
رطوبت %0.5 MAX
اسیدیته آزاد %0.03 MAX
حلالیت در آب %99.96
وزن مخصوص ظاهری 0.95 gr/cm3
سایز گرانوله %95 (1-3 میلی متر)
رنگ سفید
فرمول شیمیایی (NH4)2 SO4
جرم مولی 132.14gr/mol
چگالی
1.77 gr/cm3
در دمای 20°C
فلزات سنگین(سرب،آرسنیک،آهن) %0.000
مواد غیر محلول %0.01-0.0005
دمای ذوب 235°C-280°C