15 مزیت سولفات آمونیوم | سولفات آمونیوم گرانوله سولفامون
15 مزیت سولفات آمونیوم

1.سولفات آمونیوم حاوی 21% نیتروژن و 24% گوگرد محلول در آب می باشد
2.استفاده آسان به صورت محلول پاشی ، چال کود و کانال کود
3.به دلیل وجود نیتروژن افزایش کیفیت محصولات، افزایش بازده، افزایش ثمر دهی
4.تسریع در جذب عناصر ریز مغذی مورد نیاز مانند آهن ، روی ، منگنز ، مس ، منیزیم ، آمونیوم
5.هدر رفت و آبشویی کمتر ازت نسبت به اوره به دلیل فرم آمونیوم نیتروژن
6.جلوگیری از ریزش برگ ها و رفع قرمزی پوست درختان ، رگ برگ و دم برگ
7.قابلیت استفاده همزمان با کود های جامد دیگر به دلیل دانه بندی مناسب
8.افزایش اثرگذاری و جذب کود فسفات در صورت استفاده همزمان
9.قابلیت استفاده به صورت محلول ، پاششی ، چالکود و کانال کود
10.ایمن بودن در حملو نقل و نگه داری نسبت به کود نیترات آمونیوم
11.جوان سازی و رفع زردی و افزایش رشد برگ ها و افزایش رشد تاج درختان
12.کاهش رویش علف های هرز به دلیل وجود گوگرد
13.اصلاح و تنظیم pH قلیایی ، آهک و نمکی
14.افزایش مقاومت گیاه نسبت به کم آبی و جایگزین مناسب برای کود اوره
15.افزایش رشد گیاه و برگ های آن و افزایش ضخامت شاخه ها