مسائل زیست محیطی کود سولفات آمونیوم | سولفات آمونیوم گرانوله سولفامون
مسائل زیست محیطی کود سولفات آمونیوم
2017-02-01
کود سولفات آمونیوم و آنچه باید در مورد آن بدانید

کود سولفات آمونیوم و آنچه باید در مورد آن بدانید

کود سولفات آمونیوم و آنچه باید در مورد آن بدانید سولفات آمونیوم | Ammonium sulfate یک نمک معدنی با کاربرد فراوان در بخش های کشاورزی و صنعتی است. مهمترین کاربرد این ماده استفاده بعنوان کود ازته کشاورزی است. کود سولفات آمونیوم شامل ۲۱% ازت به […]
2017-02-01
مسائل زیست محیطی کود سولفات آمونیوم

مسائل زیست محیطی کود سولفات آمونیوم

مسائل زیست محیطی کود سولفات آمونیوم با توجه به کاربرد عمومی سولفات آمونیوم بعنوان کود ازته کشاورزی، آلودگی ویژه اي براي این ماده متصور نمی باشد. بطور کلی درخصوص کودهاي شیمیایی و تاثیر آلایندگی آنها بر محیط زیست ذکر این نکته حائز اهمیت است که […]