مسائل زیست محیطی | سولفات آمونیوم گرانوله سولفامون
مسائل زیست محیطی
2017-02-01
مسائل زیست محیطی کود سولفات آمونیوم

مسائل زیست محیطی کود سولفات آمونیوم

مسائل زیست محیطی کود سولفات آمونیوم با توجه به کاربرد عمومی سولفات آمونیوم بعنوان کود ازته کشاورزی، آلودگی ویژه اي براي این ماده متصور نمی باشد. بطور کلی درخصوص کودهاي شیمیایی و تاثیر آلایندگی آنها بر محیط زیست ذکر این نکته حائز اهمیت است که […]