ویژگی های کود سولفات آمونیوم | سولفات آمونیوم گرانوله سولفامون
ویژگی های کود سولفات آمونیوم
2017-02-04
سولفات آمونیوم گرانوله؛کود کشاورزی پر مصرف

سولفات آمونیوم گرانوله؛کود کشاورزی پر مصرف

درابتدا جهت معرفی و شناخت علمی و آکادمیک کود سولفات آمونیوم گرانوله ، به تعریف واژه ی کود پرداخته می شود.کود به ماده معدنی، آلی یا بیولوژیک که باخواص عناصر غذایی خود باعث بالا بردن حاصل خیزی خاک یا با تیمار گیاهی باعث افزایش عملکرد کیفی […]