سولفات آمونیوم گرانوله | سولفات آمونیوم گرانوله سولفامون
سولفات آمونیوم گرانوله
2017-02-04
سولفات آمونیوم گرانوله؛کود کشاورزی پر مصرف

سولفات آمونیوم گرانوله؛کود کشاورزی پر مصرف

درابتدا جهت معرفی و شناخت علمی و آکادمیک کود سولفات آمونیوم گرانوله ، به تعریف واژه ی کود پرداخته می شود.کود به ماده معدنی، آلی یا بیولوژیک که باخواص عناصر غذایی خود باعث بالا بردن حاصل خیزی خاک یا با تیمار گیاهی باعث افزایش عملکرد کیفی […]
2017-02-01
کود سولفات آمونیوم و آنچه باید در مورد آن بدانید

کود سولفات آمونیوم و آنچه باید در مورد آن بدانید

کود سولفات آمونیوم و آنچه باید در مورد آن بدانید سولفات آمونیوم | Ammonium sulfate یک نمک معدنی با کاربرد فراوان در بخش های کشاورزی و صنعتی است. مهمترین کاربرد این ماده استفاده بعنوان کود ازته کشاورزی است. کود سولفات آمونیوم شامل ۲۱% ازت به […]
2017-02-01
مسائل زیست محیطی کود سولفات آمونیوم

مسائل زیست محیطی کود سولفات آمونیوم

مسائل زیست محیطی کود سولفات آمونیوم با توجه به کاربرد عمومی سولفات آمونیوم بعنوان کود ازته کشاورزی، آلودگی ویژه اي براي این ماده متصور نمی باشد. بطور کلی درخصوص کودهاي شیمیایی و تاثیر آلایندگی آنها بر محیط زیست ذکر این نکته حائز اهمیت است که […]
2017-02-01
سولفات آمونیوم چیست؟

سولفات آمونیوم چیست؟

سولفات آمونیوم سولفات آمونیوم | Ammonium sulfate  یک نمک معدنی و غیر آلی با کارایی بسیار زیاد در بخش کشاورزی و بسیاری از  صنایع می باشد. مهمترین کاربرد سولفات آمونیوم تهیه کودهای ازته کشاورزی است. کود سولفات آمونیوم سولفامون حاوی ۲۱% ازت به شکل یون آمونیوم […]
2017-01-29
ویژگیهای کود سولفات آمونیوم سولفامون

ویژگیهای کود سولفات آمونیوم سولفامون

ویژگیهای کود سولفات آمونیوم سولفامون به علت اینکه بخش ازته سولفات آمونیوم سولفامون به شکل یون آمونیوم است، کود سولفات آمونیوم سولفامون در اکثر موارد در شایزارهای های غرقابی شده مصرف می شود، در حالی که کودهای ازته با پایه نیترات (مانند اوره) به دلیل آزاد شدن و […]